АМЦГАРДАХ

Юмны ам хэтэрхий амцгар болох, ам нь амцгар учир зохисгүйдэх.