ЗҮЙЛТ I

Зүйх үйлийн үр дүнг заасан нэр.

Ижил үг:

ЗҮЙЛТ II