ЗҮЙЛЧИЛБЭР

Бичвэрт утгын нэгдмэл санаа агуулсан хэсгийг догол мөрөөр эхэлж онцолсон нэгэн хэсэг.