ЗАНАХ

1. Бусдад хорсож тэчьяадах, өшөө санах, хонзогнох: ихэд занах (муу санан хорсох), дайсныг дэлгэрэнгүй... (дайсныг өшлөх) - Харин дайсныг занах тэмцэлдээ зоригжиж байв. М.Чимид. Алтан номын үсэг., өшрөх занах [хоршоо] (өшөө хорсол төрөх);


2. [шилжсэн] Буруушаан донгодох, зандран сүрдүүлэх - Аав намайг занаж зэмлээд явлаа. Яриа;
3. Сургах, захих: захих занах [хоршоо] (захих хэлэх).

ихэд занах муу санан хорсох
дайсныг занах дайсныг өшлөх
өшрөх занах өшөө хорсол төрөх
захих занах захих хэлэх