ЗААЛХАЙ I

Зарга тэмцэл: зарга заалхай [хоршоо] (үнэн мөнийг олох гэсэн зарга тэмцэл).

Ижил үг:

ЗААЛХАЙ II