ЖУЛ

Дорой, хариугүй, муухан: жул амьтан (хариугүй дорой амьтан), жул харагдах (сүр дэлгэрэнгүй...

жул амьтан хариугүй дорой амьтан
жул харагдах сүр сүлдгүй харагдах
жул хүүхэд дорой балчир хүүхэд