ЖУЛДРАЙТАХ

Томоогүйтэх - Битгий жулдрайтаад бай. Яриа.