жигжигнэн явах
туранхай, эцэнхий амьтны зүтгэлэн явах