жигжигнэн үзэгдэх
жигжгэр юмны гуйвж ганхан үзэгдэх