ЖАЛБИГАРДАХ

Хэтэрхий жалбигар болох, жалбигарын учир зохисгүйдэх.