хороо жагсаах
хорооны бие бүрэлдэхүүнийг жигдрүүлэн зогсоох