ЁНХИЛЗОХ

1. Ёнхигор юмны байн байн хөдлөх;


2. Янзгүй зан гаргах.