АЛСХИЙХ

1. Амсхийх;


2. Амарч сэргэх, бие хөнгөрөн таатай болох.