ЕНГЭ I:

енгэ хийх (мэгшин уйлах).

Ижил үг:

ЕНГЭ II