АЛСЛАГДМАЛ

Нэгэнт алслагдсан, алс холын: алслагдмал сум (аймгийн төвөөс алс зайдуу орших сум), дэлгэрэнгүй...

алслагдмал сум аймгийн төвөөс алс зайдуу орших сум
алслагдмал нутаг

төв суурин газраас алс зайдуу нутаг