хэл нь европжих
хэл нь европын хэлний нөлөөнд их орох