ДЭЛБЭН II:

дэлбэн хийх (дэлбэгэр юмны хөдлөх), дэлбэн дэлбэн хийх (дэлбэгнэх), дэлбэн дэлгэрэнгүй... (хойш урагш ганхсан том чихтэй; дэлбэлзсэн чихтэй).

дэлбэн хийх дэлбэгэр юмны хөдлөх
дэлбэн дэлбэн хийх дэлбэгнэх
дэлбэн дэлбэн хийсэн чихтэй хойш урагш ганхсан том чихтэй дэлбэлзсэн чихтэй
Ижил үг:

ДЭЛБЭН I