ДЭЛБЭР

1. Дэлбэгэр, дэлбэн;


2. Голын хошуурсан элсэн харгиа.