дэгдээхэйт шувуу
/ амьтан /

хараа, сонсголын эрхтэн сайн хөгжсөн, өтгөн сөдөөр бүрхэгдсэн, өндөг хагармагц дэгдээхэй нь гүйж эхэлдэг шувуу