АЛЖУУРАЛГҮЙ

1. Алжуурал байхгүй, залхууралгүй, хойргошилгүй;


2. Алжуурал багатай.