дотоод явдлын яам
улсын доторх нууц хэргийг сахин хамгаалах, аюулаас урьдчилан сэргийлэх яам