дотоод шаталтын хөдөлгүүр
ажлын хөндийдөө шатсан түлшний химийн энергийн хэсгийг механик энергид хувиргадаг дулааны хөдөлгүүр