дотоод хэл шинжлэл
/ хэл шинжлэл /
хэл, хэлний нэгжийн дотоод тогтолцооны хэлбэр, харьцааг судалдаг хэл шинжлэлийн салбар