ДОЛООНТОО

Долоон удаа - Тэр чимээ долоонтоо гарав. “Цог”