аалз судлал
/ биологи /
аалз хэлбэртэнг судалдаг салбар шинжлэх ухаан