ДАМБАГАРДАХ

Хэтэрхий дамбагар болох, дамбагарын учир зохисгүйдэх.