ДАМДАХ

Юм халхлагдан далдлагдах; дундаа тасалдах: уулын хөтөлд дамдах (хөтлийн цаагуур халхлагдах).