ДАМАРДАХ

1. Дамрыг сэжлэн дуугаргах;


2. Толгойгоо сэжлэн хөдөлгөх: толгойгоо дамарлах (толгойгоо сэгсрэх);
3. Дамар хэлбэрийн юмны хөдлөх.