ДАМАРЛАХ

Хүн, бусдыг доог хийн наадах; хүнээр наадах - Чи битгий дамарлаад байгаарай. Яриа.