ДАЛИР

1. Хоёр нүдний харц зөрүү, долир: далир хүн (долийж хардаг хүн);


2. Нэг тал руугаа хазгай, далиу: далир эвэртэй хайнаг (солжир эвэртэй хайнаг).

далир хүн долийж хардаг хүн
далир эвэртэй хайнаг солжир эвэртэй хайнаг