ДАГШУУЛАХ II

Даг болгон хатууруулах.

Ижил үг:

ДАГШУУЛАХ I

ДАГШУУЛАХ III