ДАГШУУЛАХ I

Аян замд түр буудаллуулах.

Ижил үг:

ДАГШУУЛАХ II

ДАГШУУЛАХ III