айргийн хөхүүр
айраг хийх, хараа бүхий томхон ширэн сав