айргийн хөрөнгө
айраг исгэхэд зориулсан үүсвэр хөрөнгө