ах дүүгийнд нь айлчлуулах
ах дүүгийнд нь зочлуулах