ГАЙХАСХИЙХ

1. Онц содон юм үзэгдлийг хачирхасхийх, сонирхосхийх;


2. Үйл явдлыг шийдэж түвдэлгүй бага зэрэг эргэлзэх.