гаалийн хороо
гааль хураах, гаальтай холбоотой элдэв хэргийг эрхлэх газар