гааль байгуулах
гаалийн хэрэг эрхлэх газар байгуулах