гааль татвар
улсын хилээр орж гарч буй зүйлээс хувь бодож татварлаж авах зүйл