гааль түрээс
тухайн барааны үнээс хувь бодож татварласан нь