хилийн гааль
хилээр гарч, орж байгаа барааг шалгаж үзэх, түүнд татвар ноогдуулах