гаалийн хууль
гаалийн үйл ажиллагаа, хяналт шалгалт, хураамжтай холбоо бүхий харилцааг зохицуулах хууль