хатуу вагон
суудал ор зэрэг нь зөөлөвчгүй, суудлын вагон