БЭЭЦГЭРДҮҮ

Бээцгэр маягийн, бага зэрэг бөхгөрдүү намхан байдалтай.