БЭЭЦЭГ :

бээцэг бээцэг хийх (бээцгэр юмны үргэлжлэн хөдлөх).