БЯД I

Бяр, тэнхээ, тар тамир: бяд ихтэй (хүчтэй, хүч ихтэй), бяд сайтай (бүлтэй чадалтай, дэлгэрэнгүй...

бяд ихтэй хүчтэй, хүч ихтэй
бяд сайтай бүлтэй чадалтай, бүл сайтай
бяд тэнхээ хүч тамир
Ижил үг:

БЯД II:

БЯД III: