БУХАНДАЙЛАХ

1. Морины дэлийг бухандай дэл болгон хяргах, хөхөл үлдээлгүй засах;


2. Шар үхэр бухан зан гаргах.