АГСАГАДУУЛАХ

Хол замд унаа уналганд агсагадуулан зүдрээх.