айргийн торх ‍

айраг цэгээ зэргийг агуулахаар хийсэн босоо их модон сав