дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

 аливаа улс орны өөрийн нутаг дэвсгэр дээр тодорхой хугацааны дотор үйлдвэрлэсэн нийт бараа бүтээгдэхүүний хэмжээ, мөнгөн дүн